Vedtekter

VEDTEKTER HØK HYTTEFORENING

§ 01. NAVN

01-1 HØK HYTTEFORENING, heretter «HH», ble etablert 22. mai 1993.

01-2 Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 911 932 520.

01-3 Foreningen er medlem av Dagalifjellets Vel.
§ 02. FORMÅL

02-1 «HH» skal arbeide for medlemmenes felles interesser.
Herunder, ivareta medlemmenes felles interesser i forhold til, Uvdal Vakt og Hytteservice AS, heretter «UVHS», Nore og Uvdal kommune og andre interesseorganisasjoner som har relevans i forhold til aktivitetene i fritidsområdet «HH».

02-2 «HH» kan bistå enkeltmedlemmer i spørsmålstilling(er) knyttet til overstående § 02-1.

02-3 «HH» er upolitisk.
§ 03. MEDLEMSSKAP

03-1 Alle hytteeiere på Høk-hytteområde, kan være medlem av «HH».

03-2 Medlemskapet følger kalenderåret.
§ 04. STYRET

04-1 Består av 5 – fem – medlemmer. En leder og 4 – fire – styremedlemmer.

04-2 Styret skal ha 2 – to – varamedlemmer.

04-3 Styret konstituerer seg selv, innenfor funksjonene:

 • nestleder
 • økonomiansvarlig innad i styret
 • sekretær
 • kontaktperson i forhold til relevant(e) organisasjon(er)

04-4 Styret skal sørge for melding til «Enhetsregisteret» når styrets sammensetning endres.

04-5 Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt to -2 – styremedlemmer er tilstede på styremøtet.

04-6 Møte-, tale- og stemmerett i styret, forutsetter innbetalt årskontingent til «HH», innen besluttet innbetalingsfrist.

04-7 Ved stemmelikhet er leders, eventuelt i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

04-8 Styrets leder innkaller til styremøte, regelmessig, og når det blir vurdert nødvendig. Det skal føres protokoll fra møtet.

04-9 Styret skal meddele foreningens prokura.

04.10 Foreningens regnskapsår regnes fra 01.01. til og med 31.12.
§ 05. VALGKOMITE

05-1 «HH» skal ha en valgkomite bestående av 3 – tre- medlemmer.

05-2 Valgkomiteens medlemmer velges for 3 – tre – år av gangen, slik at ett medlem er på valg hvert år.

05-3 Valgkomiteen konstituerer seg selv, slik at den består av en leder og to -2 – medlemmer.

05-4 Valgkomiteens oppgave er å innstille kandidater til valg, og å forestå årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte, i «HH», knyttet til følgende:

 • føre protokoll over alle stemmeberettigede medlemmer som er til stede, og å informere årsmøtet/ekstraordinært årsmøtet om status
 • forestå alle valg og avstemninger, herunder:
 • valg av leder, – direkte valg, – velges for ett år av gangen,
 • valg av fire – 4 – styremedlemmer, slik at to -2 – er på valg hvert år,
 • valg av to – 2 – varamedlemmer, slik at en er på valg hvert år,
 • valg av ett – 1 – medlem til valgkomiteen, hvert år,
 • stå for eventuelle avstemning(er) i sak(er) som styret eller medlem(er) legger frem for årsmøtet

§ 06. ÅRSMØTET

06-1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og skal avholdes Skjærtorsdag, hvert år.

06-2 Årsmøtet innkalles, via e-post, eventuelt skriftlig pr. post, minimum 14 dager før møtedato.

06-3 Følgende dokumenter skal følge innkallingen:

 • Styrets årsberetning,
 • Regnskap,
 • Innstilling fra valgkomiteen,
 • Eventuelle dokumenter knyttet til sak(er), styret eller medlem(er) ønsker behandlet av årsmøtet.

06-4 Sak(er) som medlemmene ønsker behandlet på «HHs’» årsmøte, herunder vedtektsendring(er), skal være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet.

06-5 Årsmøteagenda

 • Godkjenning av innkalling,
 • Valg av møteleder, referent og to medlemmer som skal undertegne møteprotokollen.
 • Styrets beretning,
 • Foreningens regnskap,
 • Beslutning om styrets økonomiske ansvarsfrihet,
 • Budsjett, herunder fastsettelse av «HHs’» årskontingent, samt beslutte innen hvilken dato kontingenten skal være innbetalt,
 • Valg – det henvises til § 05-4.
 • Sak(er) som styret eller medlem(er) ønsker behandlet. Ref. § 06-3.

06-6 Bestemmelse om avstemming

 • Ved avstemning har hvert registrerte medlem en stemme, forutsatt at årskontingenten til «HH» er betalt innen besluttet innbetalingsfrist.
 • Medlem, som oppfyller sine kontingentforpliktelser, kan representeres ved fullmakt.
 • Alle saker/avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall, hvis ikke vedtektene gir anvisning om annet.
 • Det kan kreves skriftlig avstemning.
 • Ved stemmelikhet blir møteleders stemme avgjørende.

06-7 Underskrift av årsmøte protokollen

 • Årsmøteprotokollen skal underskrives av møteleder og to, av årsmøtet, valgte representanter.
 • Underskrevet årsmøteprotokoll skal sendes samtlige stemmeberettigede medlemmer.

§ 07. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 • Det innkalles når styret finner det nødvendig.
 • Det skal innkalles også når minst 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer, skriftlig krever det.
 • Innkallingen skal inneholde saksliste og skriftlig redegjørelse om sak(er) som skal behandles.
 • Møtet skal avholdes innen 30 dager etter at begjæring om ekstraordinært årsmøte er
  mottatt.

§ 08. VEDTEKSTENDRING

 • Vedtekts endring(er) kan kun skje på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.
 • Vedtektsendring forutsetter 2/3 tilslutning av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene, inklusive godkjente fullmakter.


§ 09. OPPLØSNING

 • Vedtak om oppløsning av «HH» kan bare gjøres av årsmøte med samme flertall som for vedtektsendring, ref § 08.
 • «HH» eventuelle gjenværende midler skal benyttes til miljøtiltak innenfor Høk området.
 • Eventuell sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning men skal behandles på samme måte som vedtektsendringer i §08.

De første vedtektene for Høk hytteforening ble vedtatt på stiftelsesmøtet den 22. mai 1993. En justering av de opprinnelige vedtektene ble vedtatt på årsmøtet den 27. mars 1997.

En fullstendig revidering ble foretatt i 2013.

Disse gjeldende vedtekter ble vedtatt på årsmøtet, avholdt på Høk kafe, den 07.09.2013, justert på årsmøtet for driftsåret 2013, Høk kafe 17.04.14, justert på årsmøtet for driftsåret 2014, Høk kafe 02.04.2015, justert på årsmøte for driftsåret 2016, Torsetlia 13.04.2017

Legg igjen en kommentar