Fremhevet innlegg

Dugnad 9. september 2023 med flott oppmøte og fantastisk vær

Årets dugnad bød på stort oppmøte av medlemmer kl. 10 i akebakken. Været viste seg fra en fantastisk side. Sol, lette skyer og temperatur over 20 grader hele dagen. Vegetasjonen ble frisert og ryddet opp i, og mengder med kvist og kvast ble samlet sammen, for å nevne noe. Dugnadslunsj med pølser, vafler, kaffe og saft ble servert i Kroken 26.

Fjellbuffet på Vasstulan på kvelden smakte helt fantastisk. Der Jorun og Einar Ro var det perfekte vertskap. Smaken av hjemmelaget karamellpudding og multekrem var en fortreffelig avslutning på nydelig buffet av lokale delikatesser.

Alle medlemmer kan være stolte av innsatsen sin og glede seg over det hyggelige samholdet vi har på Høk. Takk alle sammen!

Info 2024/05

Til medlemmene                                                                                                          Oslo, 23.05.24

I  HøkInfo nr. 04/24/25 ble reguleringsplanen for «Høk Panorama» nevnt.

Styrets høringsuttalelse ble sendt til Nore og Uvdal kommunen den 22.05.24.

Neste styremøte er planlagt til mandag den 10. juni. Er det noen som har sak(er) som ønskes behandlet er det bare å ta kontakt.

I forbindelsen med dugnaden, lørdag 14.september, har vi en tanke om å arrangere medlemsmøte søndag den 15. på Vasstulan  kl 10:00.

På grunn av familiær begivenhet har jeg ikke anledning til å være tilstede på dugnaden, men jeg kan nå et medlemsmøte kl 10:00 dagen etter.

Det kan være både hyggelig og informativt å kunne møtes for oppsummering fra styret – og ikke minst med anledning for styret å få tilbakemelding/svare på spørsmål fra medlemmene.

Med vennlig hilsen
STYRET

Peter Helland
Leder

Info 2024/04

INFORMASJON FRA STYRET

I forrige info-skriv informerte styret om henvendelsen sendt kommunen, med anmodning om snarest å innkalle til et møte grunnet vannsituasjonen på Høk.

Kommunen, ved Teamleder VAR: Andreas Sveen innkalte til møte rimelig kvikt. Dette ble avholdt i Kommunehuset 11.04.24 kl 12:00.

Møtet ble ledet av Andreas Sveen, og hytteforeningen var representert ved Gunnar Mathiesen og undertegnete – hvor UVHS/HE var representert ved Geir Nørstebø, Frank Olsen og Jarle Langeland.

Den aktuelle vannsituasjonen ble gjennomgått. Imidlertid, situasjonen endret seg etter møtet, ved at UVHS/HE mente å ha funnet en betydelig lekkasje. Så får vi se hvordan det utvikler seg videre.

Men mer interessante var behandlingen av «Veien videre». Vi uttrykte hytteforeningens mål om at kommunen må overta VA-anlegget på Høk.

UVHS/HE hadde ingen motforestillinger.

Det ble etter hvert enighet om å arbeide etter følgende fremdriftsplan:

01: Finne og utbedre lekkasjen(e), 02: Kartlegging, 03: Tilstandsanalyse, 04: Gjennomgang av nødvendige utbedringstiltak etter tilstandsanalysen, 05: Utbedring, 06: Godkjenning,          07: Overtagelse.

Finansiering av arbeidet var naturligvis et tema.

Foreningens utgangspunkt er at UVHS/HE er eierne som har eneansvaret for drift og vedlikehold av anlegget.

Foreningens oppfatning er videre at, fra anlegget ble bygget, har hytteeierne vært å betrakte som kunder, som betaler årlig avgift for bruk av rørsystemet til levering av vann/fjerning av kloakk og vedlikehold. Abonnement for vann og kloakk har hver hytte med kommunen og betaler vanlig kommunal avgift.

Således er det foreningens syn at det bare vil være aktuelt med en eventuell delbetaling av utbedrings arbeidet, når hele det reelle kostnadsbildet er blitt klarlagt.

I første omgang er det viktig at det blir foretatt en grundig kartlegging. Dette er ikke minst viktig for sikring av nettet for kommende vinter.

I sammenhengen uttalte kommunen at den, i første fase, kan bidra med planen som Uvdal Vakt og Hytteservice AS skal utarbeide, og videre bidra med å registrere inn kummene som Uvdal Vakt og Hytteservice AS har funnet frem. Dette kan så registreres i kommunens kartsystem og dokumenteres ved kumbilder.

Møtet med kommunen var et godt møte, med god ledelse i en god atmosfære.

Første ordinære styremøte (Teams) ble avholdt tirsdag den 23.04.24 kl 20:00.

Til stede:
Leder               Peter Helland

Nestleder        Gunnar Mathiesen

Digital sekr.    Beate H. Storrusten

Sekretær         Øyvind Johnsen

Styremedl.      Per Sigurd Baalsrud

Varamedl.       Harald Eriksen

Varamedl.       Thomas Theodorsen.

Følgende hovedsaker ble behandlet:

ØKONOMI:

Gunnar Mathiesen gjennomgikk status. Intet spesielt å bemerke.

Kravet om kontingent og løypebidrag vil bli sendt ut om ikke lenge, med betalingsfrist 31. mai.

Husk å betale slik at styret slipper ekstraarbeid ved å måtte purre. Vi har annet å gjøre!

SAKER:

  • Vann og avløps-saken ble gjennomgått. Ref. overstående mer detaljerte redegjørelse.

Styret avventer nå første fase – at Uvdal Vakt og Hytteservise AS setter i gang arbeidet med planen for arbeidet.

Kommunen uttalte, som nevnt, at den kan bidra til utarbeidelsen av denne planen, og også bidra til registreringen av kummer.

–           Reguleringsplan ID2019004.

Dette høringsdokumentet ble sendt til hytteeierne på Høk den 12. april. Som en digresjon nevnes at, i.f.m møtet dagen før, ble dette prosjektet ikke nevnt med ett eneste ord.

Styrets planlegger å utarbeide et grundig høringsdokument, som vil bli oversendt Nore og Uvdal kommune innen høringsfristen 22.05.24.

Dette arbeidet vil bygge på foreningens kommentarer fra 2020, synspunktene fra de som rammes spesielt og diverse nye aspekter.

Her nevnes eksempelvis forholdet til eksisterende hyttebebyggelse, max. møne-høyde opp til 6 meter, uestetisk arkitektur ved blokkbebyggelse med flatt tak (!), hensynet til verdisikring av eksisterende hyttebebyggelse, og ikke minst at kommunen har en likeverdig plikt til å verne om hytteeiernes verdier, som å gi grunneier anledning til å tjene penger i et spesielt marked.

Hvis dette prosjektet blir satt i gang vil det ha betydning for absolutt alle på hele feltet. Innkjøringspartiet vil være et «byggeområde» i lang tid. Men det er særlig hyttene nederst i feltet som vil bli mest påvirket.

Styret er takknemlig for alle innspill til dette arbeidet – men også at alle som har mottatt høringsdokumentet sender Nore og Uvdal kommune sine selvstendige kommentarer til forslaget.

  • På årsmøtet ble det besluttet at styret skal arbeide for etablering av et veilag.

Dette arbeidet starter nå. Styret er takknemlig for konstruktive ideer/forslag til dette arbeidet.

EVENTUELT

  • Datoen for årets dugnad blir 14. september. Nærmere informasjon kommer i rimelig tid.
  • Det ble videre besluttet å undersøke pris for kjøp-/alternativt leie av lyd-anlegg til foreningen utendørs aktiviteter.

TILSLUTT:

Det ble et godt styremøte. En god start på et konstruktivt og hyggelig samarbeide.

Som leder er jeg veldig opptatt av løpende informasjon om arbeidet, og

tilsvarende opptatt av å høre innspill fra medlemmene.

Takknemligheten er stor for alle innspill/tilbakemeldinger til styret.

HELT TIL SLUTT:

I går kveld (kl 21:32) sendte UVHS ut melding om ny lekkasje i den øvre del av hyttefeltet.

Grunnet tele og sne, ble det meddelt at det vil ta 2 til 4 uker, før det kunne påregnes utbedring av lekkasjen. I mellomtiden ville vannet være helt avstengt fra søndag kl 22:00 til torsdag kl 18:00, i øverste del av feltet.

Hytteforeningen har i dag sendt brev til UVHS, med gjenpart til kommunen, og meddelt at denne løsningen er helt uakseptabel.

Videre bedt om at man må finne frem til andre løsninger, som mulig gjør vanlig bruk av berørte hytter.

Med vennlig hilsen

STYRET

Peter Helland

Leder / (90 12 30 85)

Info 2024/03

VANNLEKKASJE-SITUASJONEN PÅ HØK

Som omtalt i «HøkInfo nr. 02/24/25» har styret fått bekreftet, at all informasjon fra grunneier (UVHS/HE) heretter skal skje via e-post til den enkelte hytteeier. Ikke på Facebook. Likevel ble informasjon delt på Facebook og ikke e-post sist lørdag. Ny bekreftelse er innhentet og vi forventer at rutinen blir fulgt fremover.

Styret har sendt følgende brev til Nore og Uvdal Kommune, med gjenpart til ordfører Oddvar Svendsen og UVHS AS:

«Det vises til Høk Hytteforenings henvendelser datert 01.04.24.

Gjennom Uvdal Vakt og Hytteservice AS, er det blitt indikert at kommunen har intensjon om å innkalle til felles møte, angående VA-situasjonen på Høk.

Som kommunen er klar over har det nå utviklet seg en betydelig vannlekkasje på Høk.

Dette får alvorlige konsekvenser for våre medlemmers bruk av hyttene, en rimelig uakseptabel situasjon.

Styret i Høk Hytteforening tillater ser derfor å be om at Kommunen, snarest, tar initiativ til et slikt fellesmøte.

Med vennlig hilsen

HØK HYTTEFORENING

Styret arbeider nå målrettet for å bidra til å løse de utfordringen som har utviklet seg på Høk.

I denne prosessen er styret takknemlig for alle innspill.

Målet er også å informere fortløpende.

STYRET I HØK HYTTEFORENING

Info 2024/02

VANNLEKKASJE-SITUASJONEN PÅ HØK

Det viser seg at UVHS/HE kun har brukt «Facebook» ved orienteringen om dagens vann-lekkasje-situasjon på Høk.

Styret har henstilt UVHS/HE om kun å bruke e-post-listene for informasjon til foreningens medlemmer, og de har bekreftet. Det er mange som ikke er på «Facebook». Ny henstilling er åpenbart nødvendig.

Følgende skal da oppsummeres som tillegg til styrets e-post kl 17:37:

Idag, den 06.04.24 kl 14:02, ble følgende e-post mottatt fra UVHS:

«Info vann: Det har oppstått et plutselig drastisk høyt vannforbruk på Høk med et lekkasje på 22000 liter pr. time. Dette innebærer flere perioder med stengning av vannet mens søket pågår. Varsler også om en sannsynlig stenging av hele eller deler av Høk feltet inntil lekkasjen blir funnet. Vakt telefon til Uvdal Vakt og hytteservice er:  909 11 033.

Mvh Uvdal Vakt og Hytteservice Frank»

Høk Hytteforening´s svar til UVHS ble sendt kl 15:40:

«God dag. Det synes nå åpenbart at vannproblemene på Høk eskalerer.

Dette er svært alvorlig, og for hytteeierne helt uakseptabelt. Dette kan ikke betraktes som annet enn en alvorlig krise.

Foreningen har nå en klar forventning om at det settes i gang umiddelbare tiltak og aktiviteter, slik at dette problemet løses en gang for alle.

Det er også en klar forventning om at kommunen nå må komme «på banen» i denne saken.

Peter Helland

Leder

Dugnad 10. september 2022 med stort oppmøte

Takk til alle som deltok på høstens dugnad!

Dugnadsinnsatsen på Høk bidrar til at hyttefeltet ser bra ut og medlemmene blir bedre kjent. I år var det flott oppmøte med over 60 deltagere.

Tradisjonen tro ble det servert vafler og pølser. I år på terrassen til styreleder Lars i Kroken.

På kvelden ble det servert deilig dugnadsmiddag med deilig fjell-buffet på Vasstulan for dugnadsdeltakere. En svært hyggelig kveld med koselig samvær og nye bekjentskap.

Påskerenn igjen

Endelig arrangeres det tradisjonelle påskerennet i akebakken igjen! Lørdag 16. april kl. 14 og påmelding fra kl. 13.15 øverst i akebakken. Gratis pølse og saft og premier til alle. Alle voksne og barn er hjertelig velkommen!